Opšti uslovi korišćenja

Uslovi koji slede odnose se ne usluge ponudjača Mobiplay. Ukoliko se ne slažete sa ovim Uslovima, ne treba da nastavljate na ovom sajtu sa registracijom ili s bilo kojim pokušajem pristupa Uslugama ili njihovom korišćenju.U suprotnom se slažete sa korišćenjem Usluga pod uslovima utvrđenim ovim sporazumom. Uslovi koji slede su podložni povremenim promenama pa Vas molimo da ih proveravate redovno na ovom veb sajtu jer ćemo Vas tu obaveštavati o svakoj takvoj promeni.

Opis i tipovi usluga

Mobiplay je dobavljač najpopularnijih igrica, aplikacija, melodija, pozadina, video klipova, ostalih multimedijalnih i različitih informativnih sadržaja namenjenih mobilnim telefonima. Usluge ponudjaca mogu podrazumevati registraciju korisnika u sms klub koja se vrsi slanjem sms poruke sa odredjenim sadržajem na kratki broj. Slanjem poruke korisnik automatski prihvata ove opšte uslove korišćenja.Nakon uspešno isporučene i naplaćene poruke korisniku će biti omogućeno preuzimanje usluga putem svog mobilnog uredjaja preko pretplatničkog modela. Korišćenje kluba podrazumeva dodeljivanje kredita od strane ponudjača koje korisnik može potrošiti na Mobiplay portalu. Za sve vreme koje mu je omogućeno korišćenje usluga ponudjača korisnik plaća pretplatu do momenta otkazivanja usluge. Kompanija zadržava pravo da modifikuje ili prekine, privremeno ili trajno, Usluge koje pruža. Sve usluge su zabavnog kraktera i namenjene su isključivo zabavi.

Registracija i opšti pristup uslugama

Da biste koristili usluge morate imati najmanje 18 godina, imati saglasnost pretplatnika /vlasnika za korišćenje usluga u njegovo ime, složiti se sa ovim uslovima, prihvatiti da vam je ponudjena mogućnost da pročitate i prihvatite uslove korišćenja pre korišćenja usluga. Prijavom na usluge potvrdjujete da ste prihvatili i da ste saglasni sa ovim uslovima.Ukoliko se ne slažete nemojte koristiti usluge.

Obaveza registracije; Lični podaci

Na vaš zahtev, Kompanija može da vas registruje kao korisnika i pruži vam pristup Uslugama davanjem ličnog korisničkog imena i lozinke. Vi ste isključivo odgovorni za održavanje poverljivosti bilo koje moguće lozinke i naloga. Kompanija će možda morati da promeni korisnička imena vezana za određene aspekte njenih usluga i zadržava pravo da to uradi (bićete informisani ukoliko je to potrebno). Da bi se mogla garantovati sigurna upotreba usluga, kao i plaćanje primenljivih troškova, vi ćete garantovati za sva vremena da su: (a) lične informacije (u daljem tekstu kao "lični podaci") koje ste uneli prilikom registracije tačni i potpuni. Ukoliko kompanija, po sopstvenom nahođenju, smatra da lični podaci nisu tačni ili potpuni, kompanija ima pravo da suspenduje ili ukine vaš nalog i da prekine i sadašnje i buduće korišćenje Usluga, ili bilo koje komponente istih. Vi ste odgovorni za održavanje tajnosti bilo kojih lozinki i/ili naloga koji su vam dodeljeni od strane Kompanije, i u potpunosti ste odgovorni za sve izvršene delatnosti koje uključuju korišćenje lozinke i naloga. Vi preduzimate da na kraju svakog korišćenja zatvorite svoj nalog (zatvaranjem čitača) i da kontaktirate Kompaniju ukoliko primetite ili posumnjate da je vaša lozinka ili vaš nalog neovlašćeno korišćen, ili da sigurnost ili zaštita vaših ličnih podataka nije više zagarantovana iz bilo kog drugog razloga. Kompanija ne može i neće biti odgovorna za bilo koji gubitak ili štetu koji proističu zbog vašeg nepoštovanja ove Tačke. Kompanija može da vam pruži pristup nekim Uslugama da se niste registrovali kao korisnik, kao što je prijavljivanje za Usluge preko vašeg mobilnog telefona. U svakom takvom slučaju vaša identifikacija se zasniva na sredstvima identifikacije koje mi smatramo odgovarajućim, kao što je broj mobilnog telefona. Slažete se da takve informacije mogu biti prikupljene i otkrivene Kompaniji i korišćene u saglasnosti s Tačkom 9 ovih Uslova.

Pristup tekućem modelu pretplate

Tekuća pretplata će početi kada vam je Kompanija na vaš zahtev pružila pristup Uslugama. Pristup Uslugama može biti pružen isporukom Usluga za preuzimanje (npr. isporukom pozadine, melodije ili igrice za mobilni telefon), pružanjem pristupa Uslugama (npr. omogućavanjem MSISDN (digitalni mrežni broj integrisanih usluga mobilnih stanica) za ove Usluge) ili omogućavanjem preuzimanja Usluga (npr. isporučivanjem linka WAP-Push ili PIN-a za preuzimanje Usluga na veb sajtu Kompanije). Sporazum o pretplati će ostati na snazi do prekidanja i/ili otkazivanja od strane vas ili Kompanije u saglasnosti sa Tačkom 6 ovih Uslova. Sporazumi o Uslugama Kompanije i treće nezavisne strane koji su postali dostupni putem Usluga će početi kada je Kompanija ili treća strana prihvatila vašu narudžbinu za isto ili vam je pružila usluge na osnovu vaše narudžbine. Ovaj sporazum će ostati na snazi sve dok ga vi ili Kompanija ne prekinete u skladu sa Tačkom 12 ovih Uslova.

Troškovi

Za korišćenje usluga platićete ponudjaču iznose predvidjene za aktivaciju svake pojedinačne usluge, u skladu sa cenom predstavljenom na web sajtu kao i za svaki period pretplate od stupanja sporazuma na snagu.

Osim ako nije drugačije naznačeno, iznos će biti naplaćen preko vašeg računa za mobilni telefon ili odbijen od vašeg balansa. Dodatni porez i odvojene naplate od mobilnog operatera za tekstualne poruke /WAP/GPRS/UMTS mogu da se primene na vašu upotrebu Usluga. Gde je primenljivo, troškovi mogu da se plate i korišćenjem kredita, kreditnom karticom, bankovnim transferom ili putem vašeg korisničkog naloga. Svi iznosi, uključujući iznose za postojeće sporazume o pretplati, mogu da se promene nakon obaveštenja od strane Kompanije. Kompanija će vas obavestiti u razumnom roku o takvoj promeni. Ukoliko ne prihvatate nove cene (koje će biti primenljive samo na potencijalnoj osnovi), možete otkazati svoju pretplatu i/ili svoj nalog što će stupiti na snagu odmah nakon prekidanja.

Vaše odgovornosti

Da biste koristili usluge, morate imati pretplatu na mobilne komunikacije sa važećim bežičnim operaterom ili u suprotnom imati pristup mreži mobilne komunikacije kojima Kompanija čini svoje usluge dostupnima kao i bilo koje usluge bežičnih operatera neophodnih za preuzimanje sadržaja, i plaćanje bilo kojih (operatera bežičnih usluga) cena usluga vezanih za bilo koji takav pristup. Morate imati Internet konekciju u funkciji instaliranu na vašem mobilnom telefonu (WAP, GPRS, UMTS). Vaš mobilni telefon mora da ima mogućnost primanja tekstualnih poruka, melodija, igrica za mobilne, video i/ili kolor grafika. Dodatno, vaš mobilni telefon mora da ima mogućnost da putem Interneta preuzima melodije, igrice za mobilne, video, kolor grafike ili druge usluge za preuzimanje. Kompanija vas neće refundirati ako preuzimate ili pokušate da preuzmete usluge na nekompatibilne telefone ili bežične operatere ili ako vaš mobilni telefon nema omogućen Internet. Za uputstva, molimo proverite veb sajt vašeg bežičnog operatera ili veb sajt proizvođača mobilnog telefona. Dodatno, morate se postarati za svu opremu i softver neophodan za povezivanje na usluge. Vaša je odgovornost da se postarate da oprema i/ili softver ne smetaju ili se mešaju s poslovanjima Kompanije. Kompanija će imati pravo da trenutno ukine Usluge za opremu ili softver koji prouzrokuje smetnje i da trenutno prekine ovaj sporazum. Usluge su samo za ličnu upotrebu i ne mogu se dodeliti ili preneti na neki drugi broj mobilnog telefona, osobu ili entitet, niti vi možete da date drugoj osobi ili entitetu pristup Vašim Uslugama, ni direktno ni indirektno. Bilo koje ponašanje ili aktivnost za koje verujemo da ograničava ili sprečava bilo kog drugog korisnika u pristupanju, korišćenju ili uživanju Usluga neće biti dozvoljeno. Slažete se da koristite Usluge samo u zakonite svrhe.

Prava intelektualne svojine

Osim ako je drugačije navedeno u ovom tekstu, sva prava i interesi za i prema bilo kojoj intelektualnoj svojini, vlasnička prava ili druga prava koja se odnose na nematerijalnu imovinu koja se koristila, razvijala, obuhvatala, bila zapisana ili se praktikovala u vezi bilo koje Usluge ("Prava intelektualne svojine Kompanije") su vlasništvo Kompanije ili njenih licenci i slažete se da ne zahtevate ili tražite vlasništvo nad bilo kojim od tih prava intelektualne svojine Kompanije. Kompanija ovim garantuje, i vi time prihvatate, ličnu, ograničenu, neprenosivu, neekskluzivnu, opozivu i nedodeljivu licencu i dozvolu za preuzimanje i korišćenje Usluga na određenom kompatibilnom mobilnom uređaju isključivo za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Dalje prihvatate i slažete se da nećete izmeniti, iznajmljivati, davati na lizing, pozajmljivati, davati u zakup, iznajmljivati, prodavati, distribuirati, kreirati ili stvarati Usluge i / ili prava intelektualne svojine Kompanije, osim u slučaju ako vam je Kompanija dala eksplicitnu pismenu dozvolu da to učinite. Slažete se da nikakvo pravo na intelektualnu svojinu Kompanije nije prebačeno na vas, i da ne ostvarujete nijedno drugo pravo, eksplicitno ili implicitno, za Usluge, osim prava izričito odobrenim ovim Uslovima. Prihvatate da svi znaci koji se pojavljuju kroz Usluge pripadaju Kompaniji, odnosno vlasnicima tih znakova, a zaštićeni su domaćim i međunarodnim zakonima o zaštitnim znakovima i autorskim pravima. Svako korišćenje bilo kojih znakova koji se pojavljuju kroz Usluge bez eksplicitne pismene saglasnosti vlasnika kompanije ili znaka, je strogo zabranjeno. Usluge se mogu preuzeti samo jednom i ne mogu se preneti, prodati, distribuirati, prikazivati izvoditi, kopirati, modifikovati ili koristiti na bilo koji način, u celini ili delimično, osim kako je određeno ovim uslovima. Garantujete da ćete koristiti samo interfejs koji obezbeđuje Kompanija da biste pristupili Uslugama. Slažete se da su nosioci prava, koji daju dozvolu Kompaniji da koristi za svoje Usluge njihove muzičke i druge sadržaje, obuhvaćeni u ovom smislu obimom zaštite ovog sporazuma, i da su sami ovlašćeni da sprovedu odredbe ovog sporazuma, koje se direktno odnose na njihov sadržaj. Vi znate da korišćenje muzičkih delova podleže uslovima korišćenja koji su navedeni u nastavku. Vi ne smete dozvoliti trećoj strani da kopira, menja, reprodukuje, prenosi, distribuira ili koristi na bilo koji drugi način muzičke delove, koje vi koristite ili primite, van granica dozvoljenih autorskim pravom. Vi se obavezujete da odmah obavestite Kompaniju o takvoj neovlašćenoj upotrebi. Sva prava koja vam nisu izričito dozvoljena ovim sporazumom, zadržava Kompanija i / ili njene licence I vlasnici licenci.

Sporazumi za usluge trećih strana / Transakcije sa oglašivačima i / ili Sponzorima

Usluge mogu da uključuju i pristup Uslugama nezavisnih trećih strana, bilo direktno ili preko linkova na sajtove kojima upravljaju treće strane. Gde je razumno moguće, Kompanija treba da navede Usluge kao sadržaj treće strane. Iako mogu biti kobrendirane sa Kompanijom i zbog toga da uključuju zaštitne znakove Kompanije, sporazumi za usluge koje pružaju treće strane su direktno zaključeni između vas i trećih strana. Mi možemo takođe koristiti oglašivače i promotere da nam pomogne da pokrijemo troškove naših usluga. Kao uslov za korišćenje ovih usluga, slažete se da možemo da prikazujemo reklame i druge promocije na našem sajtu i isporučujemo reklame i promocije u vezi naših usluga. Takođe ste saglasni da neće pokušati da blokirate ili na drugi način ometate reklame ili promocije. Neke jurisdikcije nam ne dozvoljavaju da šaljemo reklame u vidu tekstualnih poruka bez vaše izričite saglasnosti, tako da se gore pomenuto možda ne može primeniti na vas. Mi nećemo deliti vaše lične podatke sa trećim stranama bez vašeg pristanka. Uključivanje bilo kakvih reklama ili promocija na našem sajtu ili u naše usluge ne predstavlja odobrenje takvog sadržaja, proizvoda, usluge ili kompanije od strane Kompanije. Mi nastojimo da osiguramo da sve reklame ili promocije budu prikladne za naše korisnike. Imate pravo da od nas tražite u bilo kom trenutku da vas ne kontaktiraju putem direktnog marketinga. Kompanija ne može učestvovati ili na bilo koji način biti odgovorna za bilo kakve transakcije u vezi sa uslugama koje nude treće strane, ili za bilo koji sadržaj ili informacije prezentovane u vezi bilo kojih usluga trećih strana.

Privatnost i procesiranje podataka

Slažete se da Kompanija prikuplja i obrađuje "lične podatke" (npr ime i prezime broj telefona ili adresa e-pošte), "finansijski podaci" (odnosno brojevi kreditnih kartica, podaci o bankovnom računu ili lozinke) ili "demografski i podaci o korišćenju" (npr. podaci koje pošaljete ili koje mi sakupimo, i koji nisu ni lični, niti finansijski podaci ali su neophodni za pravilno funkcionisanje i naplatu naših usluga, kao što su datum početka i kraja i količina vašeg korišćenja usluga), u skladu sa ostatkom ovog paragrafa kako bi ovaj veb sajt mogao funkcionisati (u daljem tekstu zajednički naziv "Lični podaci "). Kompanija pridaje veliku vrednost privatnosti svojih korisnika, međutim, možda ćemo preneti vaše lične podatke vašem operateru bežične telefonije ili gejtvej operateru da bi obezbedili naplatu. Vaši lični podaci će biti izbrisani najkasnije u roku od šest meseci nakon prestanka vaše pretplate.

Odricanje garancije i ograničenje odgovornosti

Kompanija, njeni direktori, službenici, zaposleni, dobavljači i agenti (”Strana Dobavljača”) odriču se bilo kakve odgovornosti za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem usluga. Vi izričito razumete i slažete se usluge pružaju na "kao što jesu" i "kao što je na raspolaganju" osnovi bez ikakvih garancija. Strane dobavljača se izričito odriču u najvećoj zakonom dozvoljenoj meri svih garancija, bilo izričitih, ili onih koje se podrazumevaju, određenih zakonom ili na drugi način, u vezi usluga, uključujući, bez ograničenja, implicitne uslove prodaje, vlasnistvo i prodajno stanje robe i imovine kao i namensku funkciju i krsenje autorskih prava. Strane pribavljača se odriču bilo kakve garancije u pogledu sigurnosti, pouzdanosti, pravovremenosti i izvođenja usluga. Strane pribavljača ne garantuju da će usluge zadovoljiti vaše zahteve ili će usluge funkcionisati neprekidno i bez grešaka. Nikakav savet ili podaci, bilo usmeni ili pismeni, koje ste dobili od nas ili putem naših usluga neće stvoriti nikakve garancije koje nisu izričito ovde pomenute. Vi se ne možete osloniti na takve podatke ili savet. Vi razumete i slažete se sa preuzimanjem i / ili korišćenjem Usluga, sadržaja, softvera i veb sajtova na sopstvenu odgovornost i rizik i da ćete biti isključivo vi biti odgovorni za bilo kakvu štetu na vašem računarskom sistemu, mobilnom telefonu ili za gubitak podataka koji je rezultat korišćenja usluga. Osim u jurisdikcijama gde su ove odredbe ograničene, slažete se da celokupna odgovornost Kompanije prema Vama ili bilo kojoj trećoj osobi, kao i za vaš ili ekskluzivni pravni lek bilo kojeg trećeg lica, u zakonu, u pravičnosti, ili drugačije u vezi usluga koje su pružene u skladu sa ovim sporazumom i/ili svako kršenje ovog sporazuma je isključivo ograničeno na iznos koji ste platili za takve Usluge za vreme trajanja ovog sporazuma. Osim u jurisdikcijama gde su takve odredbe ograničene, Strane pribavljača neće biti odgovorne za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne, egzemplarne, kaznene, treće strane ili posledične štete (uključujući i štete za gubitak poslovnog profita, prekida poslovanja, gubitka poslovnih informacija i slično) koje proizilaze iz vašeg korišćenja, zloupotrebe ili nemogućnosti korišćenja usluga, sadržaja, softvera i veb sajta, čak i ako je Kompanija obaveštena o mogućnosti nastanka takvih šteta, do mere u kojoj država ne dozvoljava isključivanje ili ograničenja odgovornosti kako je izloženo u ovom tekstu, odgovornost Kompanije je ograničena na meru dozvoljenu zakonom u toj zemlji.

Obeštećenje

Slažete se da štitite Kompaniju i njene roditelje, članove, podružnice, filijale, pružaoce usluga, preduzetnike, agente, licensore, službenike, direktore, akcionare i zaposlene, od gubitka, odgovornosti, zahteva, tužbe ili potražnje, uključujući razumne advokatske nadoknade, načinjene od strane bilo koje treće strane nastale u vezi sa ili zbog (a) vašeg korišćenja Usluga, i (b) povreda s vaše strane ili vaših predstavnika i garancija postavljenih u ovim Uslovima. Vi ćete platiti i sve troškove, štete i troškove u vezi štete, uključujući bez ograničenja, razumne advokatske naknade i troškove koji su dodeljeni da se plate ili kojima je Kompanija izvrgnuta u vezi sa ili proizlazeći iz bilo koje takve tužbe, parnice, akcije, zahteva ili drugog postupka.

Prekid i otkazivanje usluga, pravo opozivanja

Za otkazivanje usluge dovoljno je ispratiti uputstvo dobijeno prilikom njene aktivacije i to slanjem odredjene sintakse definisane za tu uslugu ili slanjem e-mail-a na pomoc@mobiplay.rs.

U prvoj situaciji prekid će stupiti na snagu odmah po primanju zahteva za prekid. U drugim slučajevima, otkazivanje će jedino stupiti na snagu u roku od 2 radnog dana po primanju zahteva za prekid.. Od momenta otkazivanja usluge troškovi se mogu i dalje pojaviti na računu od vašeg pružaoca bežičnih usluga sledećeg meseca, ako fakturiše retroaktivno. Slažete se da Kompanija, po svom nahođenju, može da u bilo kom trenutku ukine Vaše korišćenje Usluga i da ukloni ili odbaci bilo koji sadržaj u okviru tih usluga, ukoliko Kompanija smatra da ste prekršili ili se niste ponašali u skladu sa ovim Uslovima. Ukoliko Vi otkažete svoj nalog ili pretplatu iz bilo kojeg razloga, Kompanija vam neće refundirati plaćene iznose do tog dana, osim ako to nije izričito navedeno u bilo kojoj stavki ovih Uslova.